Kalkulatory Matematyczne

60 Kalkulatorów

Kalkulatory Matematyczne

Rozwijaj swoje matematyczne umiej?tno?ci dzi?ki naszej obszernej kolekcji kalkulatorów matematycznych. Ta kategoria oferuje wszystko, pocz?wszy od podstawowych narz?dzi arytmetycznych i konwerterów u?amków, a? po bardziej skomplikowane kalkulatory, takie jak rozwi?zywacz równań kwadratowych czy konwerter notacji naukowej. Idealne dla uczniów, nauczycieli i profesjonalistów, te kalkulatory zapewniaj? precyzyjne rozwi?zania dla szerokiej gamy operacji matematycznych, pomagaj?c upraszcza? obliczenia oraz pog??bia? zrozumienie koncepcji matematycznych.

Podstawowy Kalkulator

Podstawowy Kalkulator

Ten kalkulator online wykonuje podstawowe operacje matematyczne takie jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mno?enie. Mo?esz u?y? kalkulatora do obliczania procentów i podatków.

Kalkulator U?amkowy

Kalkulator U?amkowy

Rzu? okiem na ten darmowy kalkulator u?amkowy online. Jest w stanie rozwi?zywa? problemy matematyczne takie jak dodawanie, odejmowanie, mno?enie oraz dzielenie u?amków.

Kalkulator Procentowy

Kalkulator Procentowy

Ten kalkulator procentowy oblicza procent z liczby, zmian? procentow? oraz ilo?? liczby, której procent jest podany.

Generator Liczb Losowych

Generator Liczb Losowych

Generatory liczb losowych maj? ró?norodne zastosowania wykraczaj?ce poza wybór liczby do okre?lenia zwyci?zcy nagrody. Dowiedz si?, w jakich sytuacjach s? idealne i jak rozwi?zuj? problemy.

Kalkulator Powierzchni w Stopach Kwadratowych

Kalkulator Powierzchni w Stopach Kwadratowych

Kalkulator powierzchni w stopach kwadratowych oblicza powierzchni? (w stopach kwadratowych) ró?nych kszta?tów i wylicza zwi?zane z tym koszty budowlane. Mo?e by? u?ywany jako kalkulator powierzchni pomieszczenia.

Kalkulator Procentowy Online

Kalkulator Procentowy Online

Kalkulator procentowy do obliczania procentów z liczby online. Kalkulator mo?e znajdowa? procenty i oblicza? rabaty, podatki oraz napiwki.

Kalkulator Wzoru Kwadratowego

Kalkulator Wzoru Kwadratowego

Kalkulator wzoru kwadratowego rozwi?zuje równania kwadratowe za pomoc? wzoru kwadratowego. Równania kwadratowe s? rozwi?zywane zarówno dla pierwiastków rzeczywistych, jak i zespolonych.

Generator Liczb

Generator Liczb

Generator liczb losowych dostarcza zestaw losowych liczb zgodnie z opcjami okre?lonymi przez u?ytkownika, takimi jak zakres, powtórzenia i sortowanie.

Kalkulator Zaokr?glania

Kalkulator Zaokr?glania

Ten kalkulator zaokr?glania zaokr?gla liczby do najbli?szej liczby ca?kowitej, znacz?cej cyfry lub miejsca dziesi?tnego. Mo?esz zaokr?gla? liczby dziesi?tne do najbli?szych dziesi?tych, setnych lub tysi?cznych.

Kalkulator Naukowy

Kalkulator Naukowy

Ten kalkulator naukowy to darmowe narz?dzie, które rozwi?zuje skomplikowane wyra?enia matematyczne, wspieraj?c kilka wbudowanych funkcji.

Kalkulator Liczb Mieszanych

Kalkulator Liczb Mieszanych

Kalkulator liczb mieszanych jest zaprojektowany, aby pomóc w dodawaniu, odejmowaniu, mno?eniu i dzieleniu liczb mieszanych. Kalkulator U?amków Mieszanych zosta? stworzony do wykonywania operacji matematycznych na liczbach mieszanych.

Kalkulator przeliczania liczb dziesi?tnych na u?amki

Kalkulator przeliczania liczb dziesi?tnych na u?amki

Kalkulator przeliczania liczb dziesi?tnych na u?amki konwertuje liczby dziesi?tne na u?amki lub liczby mieszane. Konwerter u?amków dzia?a zarówno dla liczb dziesi?tnych kończ?cych si?, jak i dla liczb dziesi?tnych okresowych.

Kalkulator upraszczania u?amków

Kalkulator upraszczania u?amków

Kalkulator upraszczania u?amków do redukowania u?amków. Upraszcza u?amki w?a?ciwe i niew?a?ciwe oraz konwertuje u?amki niew?a?ciwe na liczby mieszane.

Kalkulator nachylenia

Kalkulator nachylenia

Kalkulator nachylenia znajduje nachylenie linii za pomoc? wzoru na nachylenie. Mo?e równie? znale?? wspó?rz?dne punktu, k?t nachylenia oraz d?ugo??, je?li znane s? nachylenie i jeden punkt.

Kalkulator NWW

Kalkulator NWW

Kalkulator NWW s?u?y do znajdowania najmniejszej wspólnej wielokrotno?ci (NWW) dwóch lub wi?cej liczb. Pokazuje rozwi?zania przez rozk?ad na czynniki pierwsze, wspólne wielokrotno?ci, metod? tortu/drabiny, NWD, dzielenie oraz diagram Venna.

Kalkulator Skali Proporcji

Kalkulator Skali Proporcji

Kalkulator proporcji upraszcza stosunki, sprowadzaj?c je do najni?szych wyrazów. Znajduje brakuj?ce warto?ci w proporcjach i porównuje dwa podane stosunki, okre?laj?c, czy s? równe.

Kalkulator wzrostu procentowego

Kalkulator wzrostu procentowego

Kalkulator wzrostu procentowego s?u?y do znajdowania wzrostu z jednej liczby na drug?, obliczania wska?nika wzrostu oraz obliczania wzrostu ceny w procentach.

Kalkulator dzielenia pisemnego

Kalkulator dzielenia pisemnego

Kalkulator dzielenia pisemnego wykonuje dzielenie pisemne z reszt?. Demonstruje rozwi?zanie krok po kroku, a odpowied? jako iloraz i reszt? oraz jako liczb? mieszan?.

Kalkulator trójk?tów

Kalkulator trójk?tów

Kalkulator trójk?tów oblicza wszystkie wymiary trójk?ta – d?ugo?ci boków, k?ty trójk?ta, pole powierzchni, obwód, pó?obwód, wysoko?ci, ?rodkowe, promień wpisany i promień opisany.

Kalkulator Zmiany Procentowej

Kalkulator Zmiany Procentowej

Kalkulator zmiany procentowej do obliczania wzrostu lub spadku procentowego, obliczania tempa zmian oraz obliczania zmiany ceny w okre?lonym czasie.

Kalkulator Obj?to?ci

Kalkulator Obj?to?ci

Internetowy kalkulator obj?to?ci przeprowadza obliczenia dla 11 ró?nych kszta?tów geometrycznych. Narz?dzie obs?uguje ró?ne jednostki miary i pokazuje kroki rozwi?zania.

Konwerter Notacji Naukowej

Konwerter Notacji Naukowej

Kalkulator notacji naukowej konwertuje liczby do notacji naukowej, postaci standardowej, notacji in?ynieryjnej, notacji naukowej e oraz formy s?ownej i znajduje rz?d wielko?ci.

Kalkulator Pr?dko?ci

Kalkulator Pr?dko?ci

Kalkulator pr?dko?ci pomaga znale?? pr?dko??, odleg?o??, czas, u?ywaj?c wzorów d=st, s=d/t, t=d/s. ?atwy w u?yciu i intuicyjny kalkulator pr?dko?ci.

Kalkulator NWD

Kalkulator NWD

Kalkulator najwi?kszego wspólnego dzielnika znajduje NWD zestawu liczb oraz wszystkie dzielniki tych liczb. Rozwi?zania z krokami do znalezienia NWD s? równie? przedstawione.

Kalkulator U?amków na Liczby Dziesi?tne

Kalkulator U?amków na Liczby Dziesi?tne

Kalkulator u?amków na liczby dziesi?tne umo?liwia u?ytkownikowi konwersj? u?amków na liczby dziesi?tne z okre?leniem opcji zaokr?glania.

Kalkulator Binarny

Kalkulator Binarny

Kalkulator binarny do konwersji binarnej na dziesi?tn?, dziesi?tnej na binarn?, operacji binarnych – dodawanie, odejmowanie, mno?enie, dzielenie.

Kalkulator Powierzchni

Kalkulator Powierzchni

Kalkulator powierzchni do obliczania powierzchni nast?puj?cych kszta?tów - prostok?t, trójk?t, ko?o, wycinek ko?a, elipsa, trapez i równoleg?obok.

Kalkulator Czynników

Kalkulator Czynników

Kalkulator czynników znajduje wszystkie czynniki i pary czynników dodatnich oraz ujemnych liczb. Kalkulator czynników znajduje dzielniki liczb ca?kowitych ró?nych od zera.

Kalkulator Cyfr Znacz?cych

Kalkulator Cyfr Znacz?cych

Cyfry znacz?ce s? niezb?dne w ró?nych sytuacjach. Tutaj okre?lamy zasady cyfr znacz?cych i sposób ich stosowania w rzeczywistym ?wiecie.

Kalkulator Ró?nicy Procentowej

Kalkulator Ró?nicy Procentowej

Kalkulator ró?nicy procentowej s?u?y do obliczania ró?nicy procentowej mi?dzy dwiema liczbami. Kalkulator jest u?ywany do porównywania dwóch dodatnich warto?ci.

Kalkulator Trójk?ta Prostok?tnego

Kalkulator Trójk?ta Prostok?tnego

Kalkulator trójk?ta prostok?tnego znajduje brakuj?ce wymiary trójk?ta. Oblicza d?ugo?ci boków, k?ty, obwód, pole, wysoko?? na przeciwprostok?tn?, promień okr?gu wpisanego i promień okr?gu opisanego.

Kalkulator U?amków Mieszanych

Kalkulator U?amków Mieszanych

Kalkulator zamiany liczb mieszanych na u?amki niew?a?ciwe, s?u??cy do konwersji liczb mieszanych, sk?adaj?cych si? z liczby ca?kowitej i u?amka w?a?ciwego, na u?amki niew?a?ciwe.

Kalkulator Przeliczania U?amków na Procenty

Kalkulator Przeliczania U?amków na Procenty

Kalkulator przeliczania u?amków na procenty konwertuje u?amki w?a?ciwe i niew?a?ciwe na procenty. Kalkulator wykorzystuje algorytm przeliczania u?amek-dziesi?tny-procent.

Kalkulator najmniejszego wspólnego mianownika

Kalkulator najmniejszego wspólnego mianownika

Kalkulator najmniejszego wspólnego mianownika, czyli kalkulator LCD, okre?la najmniejszy wspólny mianownik liczb ca?kowitych, liczb mieszanych i u?amków.

Kalkulator Modulo

Kalkulator Modulo

Kalkulator modulo znajduje reszt? z dzielenia dwóch racjonalnych/nieracjonalnych liczb dodatnich/ujemnych. Mo?na równie? dowiedzie? si?, jak r?cznie znale?? reszt? z dzielenia (modu?).

Kalkulator G?sto?ci

Kalkulator G?sto?ci

Ten kalkulator obj?to?ci wykorzystuje wzór na g?sto?? ρ = m/V do znalezienia g?sto?ci ró?nych substancji i obiektów. Oblicza on trzeci? warto?? dla dwóch podanych warto?ci - g?sto?ci, masy lub obj?to?ci substancji.

Kalkulator U?amków Równowa?nych

Kalkulator U?amków Równowa?nych

Kalkulator u?amków równowa?nych do znajdowania równowa?nych u?amków dodatnich i ujemnych liczb mieszanych, liczb ca?kowitych, u?amków w?a?ciwych i niew?a?ciwych.

Kalkulator Notacji Naukowej

Kalkulator Notacji Naukowej

Kalkulator notacji naukowej przekszta?ca liczby na notacj? naukow?, notacj? e, notacj? in?yniersk? oraz dodaje, odejmuje, mno?y lub dzieli je.

Kalkulator Dodawania U?amków

Kalkulator Dodawania U?amków

Kalkulator do dodawania i odejmowania u?amków w?a?ciwych i niew?a?ciwych. Kalkulator wykonuje operacje z maksymalnie dziewi?cioma podanymi u?amkami.

Kalkulator przeliczania liczb dziesi?tnych na procenty

Kalkulator przeliczania liczb dziesi?tnych na procenty

Kalkulator przeliczania liczb dziesi?tnych na procenty konwertuje liczby dziesi?tne na procenty i liczby ca?kowite na procenty poprzez pomno?enie przez 100% lub przesuni?cie przecinka dziesi?tnego.

Kalkulator szesnastkowy

Kalkulator szesnastkowy

Online kalkulator szesnastkowy wykonuje operacje matematyczne oraz konwersje w systemie szesnastkowym. Dodawanie, odejmowanie, mno?enie i dzielenie w systemie szesnastkowym staj? si? szybkie i ?atwe.

Kalkulator Obj?to?ci Zbiornika

Kalkulator Obj?to?ci Zbiornika

Kalkulator obj?to?ci zbiornika znajduje ca?kowit? obj?to?? ró?nych kszta?tów zbiorników w galonach, litrach i metrach sze?ciennych. Oblicza obj?to?? cieczy w cz??ciowo nape?nionych zbiornikach.

Kalkulator Postaci Standardowej

Kalkulator Postaci Standardowej

Kalkulator postaci standardowej konwertuje dowoln? liczb? na posta? standardow? lub notacj? naukow?. Akceptuje notacj? liczbow?, notacj? e oraz notacj? naukow?.

Rozwi?zywacz równań matematycznych

Rozwi?zywacz równań matematycznych

Kalkulator PEMDAS rozwi?zuje wyra?enia matematyczne zgodnie z kolejno?ci? wykonywania dzia?ań – nawiasy, pot?gi, mno?enie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie.

Kalkulator Energii Kinetycznej

Kalkulator Energii Kinetycznej

Kalkulator energii kinetycznej ?atwo znajduje energi? kinetyczn?, mas? lub pr?dko?? przy u?yciu wzoru na energi? kinetyczn? KE = 1/2 mv?. ?atwy w u?yciu kalkulator KE.

Kalkulator pierwiastka sze?ciennego

Kalkulator pierwiastka sze?ciennego

Kalkulator pierwiastka sze?ciennego znajduje g?ówny (rzeczywisty) pierwiastek sze?cienny z dodatnich i ujemnych liczb oraz urojone pierwiastki sze?cienne danej liczby.

Kalkulator ci?gów arytmetycznych i geometrycznych

Kalkulator ci?gów arytmetycznych i geometrycznych

Kalkulator ci?gów liczbowych do znajdowania n-tego wyrazu ci?gów arytmetycznych, geometrycznych i Fibonacciego. Kalkulator znajduje równie? sum? wyrazów ci?gu.

Kalkulator Pierwiastków Kwadratowych

Kalkulator Pierwiastków Kwadratowych

Kalkulator pierwiastków kwadratowych znajduje pierwiastki kwadratowe z liczb dodatnich i ujemnych, identyfikuje g?ówny pierwiastek oraz okre?la, czy liczba jest kwadratem doskona?ym.

Kalkulator Wzoru na Odleg?o??

Kalkulator Wzoru na Odleg?o??

Kalkulator odleg?o?ci znajduje dystans mi?dzy dwoma punktami na p?aszczy?nie na podstawie ich wspó?rz?dnych. Kalkulator wykorzystuje wzór na odleg?o?? euklidesow?.

Kalkulator Rozk?adu na Czynniki Pierwsze

Kalkulator Rozk?adu na Czynniki Pierwsze

Kalkulator rozk?adu na czynniki pierwsze znajduje czynniki pierwsze liczby. Kalkulator prezentuje drzewo czynników pierwszych oraz wszystkie czynniki liczby.

Kalkulator Liczb Ca?kowitych

Kalkulator Liczb Ca?kowitych

Kalkulator dodawania i odejmowania liczb ca?kowitych umo?liwia dodawanie i odejmowanie dodatnich i ujemnych liczb ca?kowitych oraz liczb dziesi?tnych, demonstruj?c algorytm rozwi?zania.

Kalkulator Liczb Znacz?cych

Kalkulator Liczb Znacz?cych

Kalkulator cyfr znacz?cych zaokr?gla liczby do wymaganej ilo?ci cyfr znacz?cych. Dzia?a z formatem liczby standardowej, notacj? e oraz notacj? naukow?.

Kalkulator Szybko?ci

Kalkulator Szybko?ci

Darmowy kalkulator szybko?ci online rozwi?zuje równania dla v, u, a lub t, u?ywaj?c wzoru na pr?dko??. Oblicz pr?dko?? końcow? (v) korzystaj?c z równania v = u + at.

Kalkulator Si?y

Kalkulator Si?y

?atwy w u?yciu kalkulator si?y pomaga w okre?leniu nieznanego parametru w równaniu si?y (F = ma). Si?a = masa × przyspieszenie.

Kalkulator Odleg?o?ci

Kalkulator Odleg?o?ci

Te kalkulatory znajduj? odleg?o?? mi?dzy dwoma punktami na p?aszczy?nie 2D, w przestrzeni 3D, jak równie? wzd?u? powierzchni Ziemi przy u?yciu wzorów Lamberta.

Kalkulator Procentów na U?amki

Kalkulator Procentów na U?amki

Kalkulator procentów na u?amki konwertuje podane procenty na u?amki. Je?li warto?? procentowa przekracza 100, kalkulator wykonuje konwersj? procentów na liczby mieszane.

Kalkulator Twierdzenia Pitagorasa

Kalkulator Twierdzenia Pitagorasa

Kalkulator twierdzenia Pitagorasa znajduje nieznan? d?ugo?? boku trójk?ta prostok?tnego. Oblicza równie? k?ty, pole, obwód oraz wysoko?? do przeciwprostok?tnej.

Kalkulator procentowego spadku

Kalkulator procentowego spadku

Kalkulator procentowego spadku oblicza procentowy spadek od warto?ci pocz?tkowej do warto?ci końcowej i identyfikuje, czy zmiana jest wzrostem czy spadkiem.

Kalkulator Proporcji

Kalkulator Proporcji

Kalkulator proporcji znajduje brakuj?c? liczb? proporcji na podstawie danej proporcji. Kalkulator mo?e równie? skalowa? proporcje, powi?kszaj?c lub zmniejszaj?c je.

Kalkulator Równań Kwadratowych

Kalkulator Równań Kwadratowych

Kalkulator Równań Kwadratowych to darmowe narz?dzie, które zapewnia szczegó?owe rozwi?zanie równań kwadratowych poprzez podanie warto?ci a, b i c.

xxfseo.com